Søer

Vi kan tilbyde undersøgelser af de fleste biologiske og fysisk/kemiske forhold i søer. Undersøgelserne kan udføres efter retningslinjerne i det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA) eller efter kundens ønsker, hvis der ønskes udvidede eller specialiserede undersøgelser.

Fiskebestand

Fiskeundersøgelser i større og mindre søer. Vurdering af bestandens kvalitative og kvantitative sammensætning, samt betydningen for vandmiljøets tilstand.
Hvis det ønskes kan fiskeundersøgelser ligeledes udføres efter det gamle NOVA-program. Dette kan være relevant i forbindelse med sørestaureringsprojekter, hvor udviklingen i fiskebestanden skal sammenlignes med tidligere undersøgelser udført under NOVA-programmet.

Dyre- og planteplankton

Analyse af planktonprøver, herunder vurdering af årstidsvariationer, betydning for søens tilstand og andre vigtige økologiske sammenhænge. Overvågning og udførelse af toksinanalyser.
Prøverne analyseres i eget laboratorium. Vi råder over stereolupper og mikroskoper af høj kvalitet og anvender specialfremstillet software til længdemålinger.

Fuglebestand

Optælling af ynglende og rastende vandfugle i søer. Vurdering af vandfuglenes betydning for vandmiljøet.

Vegetation

Artsbestemmelse, udbredelse og dækningsgrader af flydeblads- og undervandsvegetation. Udføres efter retningslinjerne i NOVANA-programmet.

Prøvetagning

Vi udfører tilsyn og prøvetagning i søer og vandløb, omfattende blandt andet vandkemi, plante- og dyreplankton, bundfauna, pH, iltindhold og sigtdybde.

Ekstensiv-søer

I søer omfattet af det ekstensive program, kan vi tilbyde at udføre og afrapportere samtlige undersøgelser.