Vandløb

Vi kan tilbyde undersøgelser af de fleste biologiske forhold i åer og vandløb. Undersøgelserne kan udføres efter retningslinjerne i det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA) eller efter kundens ønsker, hvis der ønskes udvidede eller specialiserede undersøgelser.

Fiskebestand

Elektrofiskeri i små og store vandløb. Vurdering af arts-sammensætning og tæthed efter udtyndingsmetoden, samt målrettede undersøgelser efter sjældne og truede arter.
Undersøgelserne kan blandt andet anvendes til at vurdere vandløbets tilstand eller i forbindelse med udarbejdelse af udsætningsplaner.

Invertebratfauna

Indsamling og analyse af makroinvertebrater efter metoderne i Dansk Vandløbsfauna indeks (DVFI). prøverne udsorteres og identificeres i eget laboratorium.

Vegetation

Registrering af vegetation i vandløb, samt på de vandløbsnære arealer.

Målsætningsklasse

En del mindre grøfter og vandløb har helt urealistiske målsætninger, eksempelvis som gyde- og opvækstområde for laksefisk. Vi tilbyder biologiske vurderinger af målsætningsklasserne, baseret på grundige undersøgelser i vandløbet. Dette kan være relevant i forbindelse med op- eller nedklassificering af vandløbene, eller ved vurdering af mulighederne for vandløbsrestaurering.